lauantai 20. huhtikuuta 2013

Terveydenhuoltojärjestelmät syöksykierteessä

ANH-International´in (= alliance for natural health) erikoisartikkeli : 

Terveydenhuoltojärjestelmät ovat syöksykierteessä ja tarvitsevat epätoivoisesti korjaamista (esimerkki Britanniasta)

Lähde: http://anh-europe.org/news/anh-intl-feature-healthcare-systems-are-broken-and-desperately-need-fixing


Tarkastelkaamme nyt 2000-luvun toisen vuosikymmenen alussa sitä, mitä näemme, kun tutkimme kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien saavutuksia. Käyttävätkö rikkaat, teollistuneet kansakunnat rahojaan viisaasti tuottamaan elämää pursuavan tervettä kansalaisväestöä, jonka hehkuvan elinvoimaisuuden mahdollistaa ja sitä tukee järkevä, helposti saatavilla oleva terveydenhuoltojärjestelmä? Onko lääketieteen teknisiä ihmeitä käytetty turvallisesti ja selkeästi yleisen hyvän terveyden saavuttamiseksi, ja kuitenkin samalla lievennettynä sopivalla määrin sellaista lääkäriammattikuntaa, joka on herkkä tajuamaan jokaisen yksilön erilaiset tarpeet ja taustat, ja jolla on potilaisiin empaattinen lähestymistapa?

Traaginen vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin on valtaisa “EI” – eli siis kaikkea muuta kuin tuota Tämänviikkoisessa ANH-Internationalin erikoisartikkelissa esittelemme ne asiat, mitä pidämme modernien, yleisesti käytettyjen terveydenhuoltojärjestelmien, kuten UK´n (=Iso-Britannian) National Health Service´n (NHS), kiireellisimpinä ongelmina.  Vaikka ongelmat ovat lukuisia ja monimutkaisia, ei tarvinne sanoa, että ongelmat tulee selvittää ennen kuin ne voidaan korjata. Lisäksi uskomme, että jo hyvin pienillä, yksinkertaisilla askeleilla voi olla mahtava muutosvaikutus saada näistä järjestelmistä parempia. Niinpä artikkelin toinen osa esittää ideoita ja aloitteita, jotka tähtäävät parempien, laajempien, tehokkaampien ja enemmän kestävää kehitystä omaavien terveydenhuoltojärjestelmien luomiseen. Kaikki nämä ideat ovat aktiivisesti toimivan, yhteistyöhaluisen ANH´n ponnistusten kohteena saada ne toteutumaan. 
   
Olkaa hyvä ja käyttäkää alhaalla olevaa kommentointikenttää tai lähettäkää sähköpostia meille osoitteella: info@anhinternational.org, jos haluatte antaa palautetta. Haluaisimme erityisesti kuulla teistä, jos olette tietoisia, vastuussa olevia tai teillä on muita aktiviteettejä, jotka voisivat auttaa saamaan terveydenhuoltojärjestelmämme kestävämpää suuntaan. 

 

Kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän ongelmia UK´ssa (=Iso-Britanniassa)

 1. Nykyinen valtavirran terveydenhuoltojärjestelmä on syöksykierteessä ja terveydenhuoltokriisi on syntymässä aivan käsittämättömässä mittakaavassa. Tämän tulossa olevan kriisin avainasemassa olevina alkuunpanijoina ovat nykyiset epidemiat: krooniset, rappioittavat sairaudet  chronic, degenerative diseases, runsaasti esiintyvät masennus, ahdistuneisuus ja muut psykologiset ja tunnetilat   psychological and emotional conditions  –  tilat, joiden monet ovat havainneet tulevan aina vain yleisemmiksi  –  monien tarjolla olevien hoitojen tehon puute  lack of effectiveness of many treatments sekä väestön vanheneminen ageing population
 2. Krooniset sairaudet, varsinkin syöpä, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes ja krooniset hengityselinsairaudet edustavat valtavaa sosiaalista taakkaa sekä Euroopassa Europe että maailmanlaajuisesti worldwide; kuitenkin monien sairausten paranemis- ja ennaltaehkäisyluvut ovat  shokeeraavan alhaiset shockingly low.
 3. Kansallisen terveydenhuolto-ohjelmien tarjoamat hoitojärjestelmät, kuten Englannin National Health Service, pyrkivät enimmäkseen parantamiseen enemmän kuin ennaltaehkäisemiseen. Vallitseva lääkintäjärjestelmä on kuluttanut hyvin vähän yritystä ja resursseja effort and resources  sairauksien ennaltaehkäisemiseen disease prevention
 4. Lääketieteellisissä koulutuksissa keskitytään ensisijaisesti sairauksien farmaseuttisten hoitojen koulutukseen  pharmaceutical interventions of diseases, ja siten tutkinnon suorittaneista lääkäreistä tulee suuressa määrin riippuvaisia reseptilääkkeiden määräämisestä.
 5. Useimmat konsultaatiot potilaan ja heidän ensisijaisen lääkärinsä välillä kestävät keskimäärin n. 10 minuuttia tai vähemmän 10 minutes or less, ja 50% tästä ajasta sekä potilas että lääkäri vaikenevat   spent in silence kun lääkäri käyttää tietokonettaan. Useimmista konsultaatioista on seurauksena lääkemääräys result in drug prescription 
 6. Kuten WHO World Health Organization havaitsi, että on olemassa “Myötäsyntyinen eturistiriita     lääkkeiden valmistajien laillisten bisnestavoitteiden ja yhteiskunnallisten, lääketieteellisten ja taloudellisten toimijoiden ´tarpeitten´ sekä yleisön välillä, kun tehdään valinta käyttää lääkkeitä mahdollisimman viisaasti.”
 7. WHO World Health Organization ja muut terveysviranomaiset pitävät sairauksia ´suuressa määrin ennaltaehkäistävissä olevina´ ja ´suuressa määrin yhteydessä sopimattomaan ravintoon ja elämäntapaan´
 8. Evidence-based medicine (EBM)  = näyttöön perustuva lääketiede  tuottaa järjellisen perustan  useimmille terveydenhuollon päätöksille, ja kuitenkin yleinen, olemassa oleva EBM´-tulkinta jättää huomioimatta kliinisen kokemuksen  -  EBM´n alkuunpanijoiden pettymykseksi EBM’s originators, kuten professori David Sackett´in  –  ja luottaa erityisesti satunnaistettujen kontrolloitujen kokeitten tuloksiin randomised controlled trials (RCTs)
 9. Näin saadun todistusaineiston ankara järjestys  evidence hierarchy , jota sitten käytetään kliinisessä päätöksenteossa, hyödyntää riittämättömästi monenlaista tieteellistä materiaalia  many forms of data, kuten havainnointia ja  kulkutauteihin perustuvia todistusaineistoja, potilaiden lääkekortistoja ja kliinikoiden asiantuntijalausuntoja. 
 10. Suuntaviivoja lietsovat sellaiset tahot kuin Britannia´n  National Institute for Health and Care Excellence (NICE) , ja ne tulkitaan useimmiten käytännöksi interpreted as rules, ennemmin kuin suuntaviivoiksi. Siten  ne rajaavat joustavampia yksilökohtaisia lähestymistapoja pois terveydenhuoltopalveluista. 
 11. Hallitukset näyttävät uskovan appear to believe , että sellaisten dieetti.- ja elintapaohjeistusten guidelines on diet and lifestyle julkaiseminen , joista jotkut ovat tieteellisesti virheellisiä scientifically faulty, on riittävää; ja näitä ohjeita on yritetty tehdä erittäin vähän  ihmisten mielen mukaisiksi ohjeiksi ja siten perusterveydenhuoltoon sopiviksi. 
 12. Suurimmat olemassa olevat yritykset auttaa ihmisiä muokkaamaan diettiään ja elintapojaan ovat tällä hetkellä tehneet ´täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen´= (CAM)  terapeutit, joita vuorostaan valtavirran terveydenhuoltajat yleensä pelkäävät  shunned by mainstream health care providers
 13. Pikakurssit erilaisista CAM-terapioista, joita lääketieteen tohtoreille tarjotaan, ja jotka yrittävät perustua  heidän aikaisempaan lääketieteelliseen asiantuntijuuteensa, ovat usein puutteellisia, ja vahvistamme, että ne epäonnistuvat usein näiden taustalla olevien, perustavaa laatua olevien erilaisuuksiensa sekä valmennuksen takia, vaikka nämä koulutukset ovatkin näiden konventionaalisten ja CAM-terapeuttikoulutusten perustana.           
 14. Kroonisten sairauksien taustalla on yleensä monia tekijöitä ja syitä  multi-factorial origin and basis; kuitenkin valtavirran terveydenhuolto jatkaa mieluummin vaikeasti määriteltävien ´hopea-kuulien´ tutkimista kuin hyväksyisi sen, että näiden tilojen tutkiminen vaatiii moniin eri tekijöihin perustuvia selityksiä. 
 15.  Integrative medicine integratiivinen lääketiede tunnetaan kansainvälisesti lääketieteen tai terveydenhoidon muotona, joka yhdistää monia erilaisia tekijöitä löytääkseen menetelmiä, jotka toimivat paremmin yhdessä kuin vain jokin menetelmä yksittäisesti  better than each individually. Eurooppalaiset integroidun lääketieteen keskukset , kuten  UK's Royal London Hospital for Integrated Medicine, ovat surkeita versioita vastaaviin yhdysvaltalaisiin verrattuna, esim. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ´iin New York´issa.
 16.  Niin kutsuttu ´skeptinen´ liike on tunkeutunut eri asteissaan kaikkialle koko Eurooppaan. Esim. Britanniassa  (UK), on erittäin syvälle juurtunut ja avoin skeptikkojen ryhmä, joka hyökkää jatkuvasti kaikkia CAM-terapioita vastaan työskennellen kovasti saadakseen äänensä kuuluville sekä valtamediassa että vaikuttaakseen poliitikkoihin. 
 17. Euroopan lainsäädäntöjärjestelmä ja lainsäädännön valtaapitävät eivät ole halukkaita hyväksymään kunnolla ravintoa, ravintolisiä ja muita luonnonmukaisia terveystuotteita, natural healthcare products, jotka tukevat terveyttä luonnollisella tavalla ja joilla on mahdollisimman vähän tai ei lainkaan haittavaikutuksia. 
 18. Ei olemassa tieteellistä yksimielisyyttä no scientific consensus tavoista, joita voitaisiin käyttää monien erilaisten tekijöiden  kliinisten yhteisvaikutusten arviointiin, esim. niistä, jotka liittyvät ruokavalioon ja elämäntapamuutoksiin.
 19. Esimerkiksi Britannia (UK) on useiden sellaisten lääkäreiden, kliinikoiden ja muitten asiantuntijoiden kotimaa, joilla on merkittävää  asiantuntemusta lääketieteen integratiivisesta (yhteensovittamisen) alasta. Kuitenkin tämä asiantuntemuksen perusta on hyvin pirstaloitunutta, ja se on saatavilla vain niille, jotka: a) ovat riittävän tietoisia niiden olemassa olosta; ja b) joilla on mahdollisuus maksaa itse näistä palveluista.  The College of Medicine, joka korvasi tehokkaasti aiemman Prince’s Foundation for Integrated Health´in, huolehtii lähinnä tämän alueen tutkimuksesta ja asiantuntemuksesta. Kuitenkin sen työ osoittautuu heikoksi mission appears weak ja toistaiseksi sillä on ollut vähän vaikutusta.
 20. Valtasuuntauksen lääketieteen mielipiteen johtajat jatkavat sellaisista tiedonaloista erossapysymistä, kuten esim. funktionaalinen lääketiede functional medicine ja psychoneuroimmunology, joilla on suurta  merkitystä nykyisen sairaustaakan hoidossa sekä sairauksien ennaltaehkäsymenetelminä. 
 21. Huolimatta terveyspalvelujen tuotannon vakavista  puutteista grave inadequacies, yleisöä kannustetaan harvoin ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Itseasiassa ihmisiä yritetään rajoittaa ottamasta itse vastuuta, ja heitä neuvotaan, kuten tavallista, että yksilön terveyttä ohjaa parhaiten hänen yleislääkärinsä best managed by his or her GP.


  Joitakin lääkkeitä terveydenhuoltojärjestelmän toiminnan parantamiseksi

  Olematta tyhjentävä, seuraava lista osoittaa joitakin kiireellisimpiä muutostarpeita usealla alueella.

  Koulutus
  • Lääketieteen ja koulutuksen tutkimusvaatimusten uudistamista tarvitaan kiireellisesti. Lääketieteen nykyiset tutkintovaatimukset ja  harjoittelu medical syllabus and training eivät käsittele riittävästi sairauksien syitä, niiden prekliinisiä oireita, sairauksien selville saamista, niiden ennalta ehkäisemistä, ei-lääkkeellisiä/kirurgisia hoitomenetelmiä, ruokavaliota ja elämäntapojen muuttamista kroonisissa sairauksissa riskien vähentämiseksi ja hoidoksi; fyysisen aktiviteetin merkitystä jne.
  • Laaja-alaisia kursseja pitää olla saatavilla lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille koulutuksen jatkamiseksi; näiden ei välttämättä tarvitsisi olla sellaisia vähäisempiä, lyhennettyjä kurssituksia, joita tarjotaan muille kuin ei-lääketieteellisen koulutuksen saaneille tohtoreille.
  • Functional medicine funktionaalinen lääketiede on lääketieteen alue, joka kehitettiin yli 20 vuotta sitten USAssa, ja jota on jatkuvasti muokattu 2000-luvun kroonisten sairauksien taakan tarpeisiin. Funktionaalinen lääketiede käyttää  elimistöön kohdistuvaa  lähestymistapaa ja potilaan ja lääkärin (ammatinharjoittajan) välistä ´hoitavaa yhteistyötä´. Siinä käytetään muun muassa viimeisimpiä perimään liittyviä kehitystuloksia, ravinto- ja elämäntapatutkimuksia ja kliinisiä tutkimustuloksia.  The Institute of Functional Medicine tarjoaa säännöllisiä harjoitteluohjelmia Britanniassa (UK), Applying Functional Medicine in Clinical Practice (AFMCP). Terveydenhoidon ammattilaisia kaikilta eri alueilta pitäisi kannustaa osallistumaan näihin tai vastaaville kursseille.
  • Lääketieteen ja lääketieteellisen koulutuksen toinen haara, jolla on  suuri merkitys olemassa olevien kroonisten sairauksien, samoin kuin nopeasti lisääntyvien psykologisten, neurologisten, immunologisten sekä menttaalisten vaivojen hoidossa, on psykoneuroimmunologia (PNI). MSc programme in clinical PNI (cPNI) Maisteritutkinto-ohjelmaa kliinisessä PNI:ssä on tarjonnut  The Natura Foundation, ja sitä pitäisi mainostaa laajalti terveydenhuoltohenkilökunnalle, kunhan sen tulevaisuus saadaan varmistettua. 
  Arviointi
  • Tällä hetkellä on tehty riittämättömiä yrityksiä  erilaisten terveydenhuoltomenetelmien tehon  vertailemiseksi ja käyttämällä puutteellisia työkaluja. Tässä yhteydessä on tärkeää erottaa vaikuttavuus tehokkuudesta, joka mittaa ennemminkin kokemusperäisyyttä kuin todellisperäisiä fyysisiä tiloja.   Tämän alueen tutkimusta, joka tunnetaan vertailevana vaikuttavuustutkimuksena comparative effectiveness research (CER), johtaa tällä hetkellä professori  Professor Claudia Witt Charité University Medical Centre´ssa, Berliinissä, Saksassa. Euroopan Unionin (EU) jäsenvaltioiden pitäisi valtuuttaa professori Witt auttamaan näissä vaikuttavuustutkimuksissa ja niihin liittyvien tutkimus- ja arviointiohjelmien kehittelyssä.
  • Näyttöön perustuva lääketiede luottaa näytön hierarkiaan, jossa satunnaistetulle kaksoisokkokokeelle annetaan ensisijainen merkitys. On kiireellinen tarve saada käyttöön objektiivisempia, tieteeseen perustuvia menetelmiä, jotka mittaavat potilaan kokemaa `kokonaisvaikutusta´ ‘total effect’, yksinkertaisen erityisen terapeuttisen vaikutuksen vastakohtana.  The Scientific & Medical Collaboration (SMC) of ANH-Intl on kehittänyt luonnoksen yhteistyöprojektista, jonka tarkoituksena on kehittää sellaisia tehokkuuden mittausmenetelmiä monifaktorisille hoidoille, joita tarvitaan kroonisten sairauksien hoidoissa. Rahoitusta tälle haetaan parhaillaan. 
  Perushoito 
  • Kliininen päätöksenteko pitää tehdä kaiken käytössäolevan näytön perusteella ja siinä pitää asettaa etusijalle ne lähestymistavat, jotka takaavat todennäköisimmin suurimmat hyödyt ja vähäisimmät haitat. Kansallisen tiedoston hoitovaihtoehdoista pitäisi sisältää vaihtoehdot integroidusta lääketieteestä ja CAM-terapioista.
  • Terveysseuranta tulee asettaa etusijalle perusterveydenhoidon alueella, ottaen huomioon myös sellaisten henkilöiden tunnistaminen, joilla on taipumusta tiettyihin sairauksiin, ja suosittelemalla ravinto- ja elämäntapamuutoksia tulosten, sairastumisten,elämänlaadun ja terveiden elinvuosien parantamiseksi.
  Tutkimus
  • Tutkimusvarojen kohdentamista innovatiivisiin, ei-lääkkeellisiin menetelmiin on rajoitettu armottomasti lähes kaikkialla maailmassa. Tämä on totta erikoisesti niiden syöpähoitojen suhteen, jotka eivät ole riippuvaisia kemoterapiasta, sädehoidoista tai kirurgiasta, samoin kuin myös ravitsemuksellisista ja elämäntapamuutoksista esim. sydäntaudeissa, 2-tyypin diabeteksessa ja lihavuudessa
  • On kiireellinen tarve järjestää vertailevaa tehokkuustutkimusta comparative effectiveness research (CER), jossa voidaan otttaa huomioon sekä konventionaaliset että ei-konventionaaliset hoidot. Tällaista CER-tutkimusta pitäisi tehdä ei ainoastaan terveystuloksien vaan myös terveydenhoitokustannusten suhteen.    
  • Sustainability criteria kestävän kehityksen kriteerejä täytyy soveltaa terveydenhuollon päätöksentekoon niiden menetelmien ratkaisemiseksi: mitkä ovat tehokkaimpia ja kannattavimpia. 
  • Tarvitaan parannuksia terveyden määrittelemiseen.Tällä alueella on aloitettu mielenkiintoista työtä alankomaalaisessa TNO research organisation = TNO-tutkimusorganisaatiossa, joka pyrkii määrittelemään terveyttä define health as resilience ennemminkin joustavuutena  erilaisissa  stressiperäisissä tiloissa - kuten psykologisissa, fyysisissä tai kemiallisissa stresseissä - kuin, että vain sairaus yksinkertaisesti puuttuisi. 
  Laillistaminen
  • Uusia malleja RCT´n (=  satunnaistetut kontrolloidut kokeet) lisäksi tarvitaan, että voidaan paremmin arvioida erilaisia terapioita, jotka ottavat huomioon monenlaisia modaliteetteja sekä potilaan kokonaiskokemuksen ja kliinisesti todettavan lopputuloksen.   
  • Sairauksien ennaltaehkäisymenetelmät pitää arvioida ja osoittaa ne oikeiksi, jotta ne olisivat luotettavia ja niiden käyttö voitaisiin hyväksyä.
  Ammattituki 
  • Ammattiyhdistykset, jotka tällä hetkellä edustavat modaliteetteja, joita ei voi verrata keskenään ja jotka kuuluvat olennaisesti integroituneen terveydenhoidon lähestymistapoihin, voisivat suuresti hyötyä kattojärjestön muodostamisesta. Tulokset voivat hyödyttää kaikkea yhteistyötä ja yhtenäisempää lähestymistapaa.
  Puolustus
  • Tarmokasta lobbausta (=´käytäväpolitiikkaa´) ja asioiden ajamista tarvitaan kansallisella, EU´n ja kansainvälisillä tasoilla sen varmistamiseksi, että kiireelliset integroituneen terveydenhuollon hyväksyminen, itsehoidon parantuminen ja henkilökohtaisen terveydenhoidon salliminen hyväksytään.   Tällaiset lähestymistavat vaativat yhteistyötä laaja-alaisten, ei-hallituksesta johtuvien organisaatioiden, akateemisten instituutioiden, valittujen edustajien ja väestön välillä.
  • Väestön tietoisuuden parantaminen itsehoidosta ja itsensä voimaannuttamisesta on kriittisen tärkeää terveydenhuollon kestävälle kehittymiselle, hyötysuhteelle ja tehokkuudelle.
    
  Ottakaa kantaa!
  Omaan kokemukseenne tai tietoonne perustuen, olkaa ystävällisiä ja ilmoittakaa, jos teillä on ehdotuksia muihin ongelmiin tai ratkaisuehdotuksia, joita voitaisiin lisätä ylläolevaan tekstiin. Olkaa ystävällisiä ja täydentäkää sitä osaamallanne tavalla, mieluiten online-linkkien avulla. Haluamme kuulla teistä!  Lähettäkää sähköpostia osoitteeseen:  info@anhinternational.org  tai käyttäkää alla olevaa artikkelin kommenttimahdollisuutta.

  Käytämme tätä ja vastaavaa informaatiota  puolustuskampanjassamme EU:ssa ja kansallisella tasolla ja myös EU-parlamentissa.

  ANH Europe sustainable healthcare campaign page
  ANH Europe homepage
  ANH-Intl homepage
  Päivitetty: 10 Apr 2013

                                                                    * * * * *

        Lainauksessa, joka on tullut osaksi lääketieteellisen koulutuksen suuntaviivoista kaikkialla, David Sackett, lääketieteen tohtori, jota usein kutsutaan "näyttöön perustuvan lääketieteen isäksi" , sanoi kuuluisat sanansa lääketieteen opiskelijoille:

      " Puolet siitä, minkä opitte lääketieteellisessä koulutuksessa, osoitetaan joko täysin vääräksi tai vanhentuneeksi viidessä vuodessa valmistumisenne jälkeen; ongelma on siinä, ettei kukaan tiedä mikä puoli - joten on tärkeintä oppia ottamaan itse selvää."

             Lähde: http://www.bmj.com/content/312/7023/71.long

    Sveitsiläinen raportti =   Sveitsin hallituksen ainutlaatuinen raportti homeopaattisesta lääketieteestä,15.2.2012, Dana Ullman,  mainitsee, "että kanadalainen lääkäri David Sackett, jota pidetään laajalti yhtenä johtavista "näyttöön perustuvan lääketieteen" pioneereista, on ilmaissut vakavan huolensa niistä tutkijoista ja lääkäreistä, jotka pitävät satunnaistettuja ja  kaksoissokkokokeita ainoina menetelminä sen määrittämiseen, onko joku hoito tehokasta vai ei. Jos tällaista väitetään, pitäisi ottaa huomioon, ettei lähes millään kirurgisella toimenpiteellä ole "tieteelllistä" tai "todistettua" perustaa, koska niin harvoista niistä on tehty satunnaistettuja kaksoissokkokokeita.

  " Mielestäni niiden määrittämiseen, onko joku hoitomenetelmä "tehokas" tai "tieteellisesti tutkittu", tarvitaan paljon kattavammat arvioinnit siitä, mikä toimii ja mikä ei. Viime kädessä Sveitsin hallituksen homeopatiaraportti esittää homeopatiasta arvioinnin, joka sisältää arvioinnin satunnanaistetuista kaksoissokkokokeista ja myös muista näyttöperusteista, jotka kaikki yhdessä johtavat raportin johtopäätelmään homeopaattisen lääkehoidon todellisesta tehokkuudesta."  

            Lähde: http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/homeopathic-medicine-_b_1258607.html

  Lainaukset kirjasta MUUTOS KÄSISSÄMME - sairausbisneksen seitit, BoD 2013, s.142 ja s.500
  http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=9522865907

   http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/ylidiagnostiikka-34231


  1 kommentti:

  1. INTERGATIIVINEN LÄÄKETIEDE: Ratkaisu terveydenhuollon kriisiin?

   Enlanninkieltä taitaville tässä linkki:

   http://www.greenmedinfo.com/blog/integrative-medicine-solution-primary-care-crisis?utm_source=www.GreenMedInfo.com&utm_campaign=d9b59a85ba-Greenmedinfo&utm_medium=email&utm_term=0_193c8492fb-d9b59a85ba-86931309

   VastaaPoista