keskiviikko 18. toukokuuta 2011

VALINNAN VAPAUTTA EU:ssa ?

´Brysselin EUn´ riisuminen - globaalin luontaisterveyden edellytys

Lähde: http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/dismantling_the_brussels_eu_may11.html


Kuva: http://www4.dr-rath-foundation.org/images/articles/20110504_dismantling_the_brussels_eu_broken_eu_flag.jpg

Adressin: Referendum for Natural Remedies petition – kampanjan, jonka tavoitteena on taata tieteellisesti tutkittujen luonnonlääkkeiden vapaa saanti kaikille Euroopan Unionin  (‘Brysselin EUn’) kansalaisille – on nyt allekirjoittanut yli neljännesmiljoona ihmistä. Dr. Rath Health Foundation´in koordinoiman julkisen European Referendum Initiative -adressin on allekirjoittanut ihmiset kaikista 27 Brysselin EUn jäsenmaasta.

Huolimatta yleisön tehokkaasta ja kasvavasta kampanjatuesta Dr. Rath Health Foundation on kuitenkin täysin tietoinen Brüsselin EUn haluttomuudesta kuunnella Euroopan kansalaisten vaatimuksia. Toimiessaan vapauden ja demokratian perusperiaatteiden ulkopuolella the Brussels EU– määriteltynä – on diktatuuri. Ei  27 komissaaria, jotka muodostavat Euroopan komission – Brysselin EUn toimeenpanevan tason – eikä myöskään EUn presidentti Herman van Rompuy´ä ole kansa valinnut. Sen sijaan, että kansalla olisi valta päättää hallituksestaan, se on siirretty tehokkaasti korporaatioiden eturyhmille.

Brysselin EUn diktatuuri asettaa itsensä lakien yläpuolelle

 


Kuva: http://www4.dr-rath-foundation.org/images/articles/20110504_dismantling_the_brussels_eu_lisbon_treaty_book.jpg

Suurin osa Euroopan kansalaisista ei tiedä, että ( Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union)  pöytäkirja Euroopan Unionin salassapito-oikeudet ja vapautukset – liittyen ns. ´Lissabonin Sopimukseen´ (=Lisbon Treaty’), joka sai eurooppalaisen lain voiman joulukuussa 2009 (ja vähemmän kuin 1% n Euroopan kansalaisista sallittiin äänestää siitä) – asettaa Brysselin EUn lakien yläpuolelle.

Esimerkiksi:
·        Brysselin EUn kiinteistöt ja rakennukset on ”tutkimusvapaita”. (Chapter I, article 1).
·        Euroopan Komissio ja muut Brysselin virkamiehet ovat ”turvassa oikeudenkäynneiltä mitä tulee heidän toimiinsa virka-asioissa, mm. heidän puheistaan tai kirjoituksistaan.”  Lisäksi he ”saavat nauttia tästä immuniteetistä vielä kun he ovat lakanneet toimimasta virassa.” (Chapter V, article 11; Chapter VII, article 19).

Näitten tosiasioiden valossa ei kenelläkään pitäisi olla epäilystä siitä tosiasiasta, ettei Brysselin EUn uudistaminen ole mahdollista. Kun ainoatakaan sen toimeenpanevan tason poliitikkoa ei ole kansa valinnut, ja kaikki sen virkamiehet ovat lain yläpuolella, on harhakuvitelma ajatella, että tämä järjestelmä kuuntelisi koskaan ihmisiä ja toimisi heidän eturyhmissään.

Brysselin EUn avaintavoite

 


Nyt, kun tieteelliseen tutkimukseen perustuva luonnonlääketiede on edistynyt – miljoonien syövästä, sydäntaudeista ja muista yleisistä sairauksista kärsivien
elämät voitaisiin pelastaa, Kartelli asettaa, taas uudestaan, rahalliset tuotot etusijalle ennen elämää, ja se tulee vastuuseen ihmisten kärsimyksistä ja kuolemista kansanmurhan mittakaavassa.

Kuva: http://www4.dr-rath-foundation.org/images/articles/20110504_dismantling_the_brussels_eu_health_movement18-1.jpg

Brysselin EUn päätavoite on tuhota luonnonlääketieteellinen sektori estämällä näin ei-patentoitavien luontaisterapioiden kilpailun globaalin farmaseuttisen teollisuuden kanssa – Lääkekartellin kanssa – ja sen monitriljoonaisten dollarien arvoisen Sairausbisneksen (Business with Disease’) kanssa. Palvellessaan pääasiassa näitten monikansallisten farmaseuttisten teollisuuksien osakkeenomistajien ilman äänestystä valittuina palvelijoina Brysselin EUn virkailijataso muotoilee Euroopan lait heidän hyväkseen.

Ns. “Food Supplements Directive,” = Ruoan lisäainedirektiivin, joka ajettiin läpi vuonna 2002, on tarkoitus asettaa tiukkoja ja määrääviä (diktatorisia) rajoitteita niille vitamiini- ja hivenainetyypeille ja annoksille, joita ravintovalmisteissa saa olla. Tämän uhkan salaamiseksi Brysselin EU väittää kavalasti, että jokaisen ravintoaineen sallitut määrät tullaan laskemaan tieteellisesti niin sanotun ”tieteellisen riskianalyysin” mukaan “scientific risk assessment”. Tosiasiassa kuitenkin on totta, että useimmat tarjolla olevat menetelmät oletetun ”riskin” asettamiseksi ravintolisien kulutukselle eivät ole lainkaan tieteellisiä ja ne ovat suorastaan pahasti vääristeltyjä.

Samoin “Traditional Herbal Medicinal Products Directive,” = traditionaalisten yrttilääkkeitten direktiivi, joka hyväksyttiin vuonna 2004, asettaa luonnon yrttilääkkeet kohtuuttoman kalliin rekisteröintimenettelyn alaisiksi, jonka mukaan yrtit, joille ei ole erityisesti myönnetty lisenssiä, ovat kiellettyjä ja ne pitää poistaa markkinoilta. Hävittämällä yrttilääkesektorin tällä tavalla, Brysselin EU tähtää monien triljoonien dollarien arvoisen farmaseuttisen teollisuuden osakkeenomistajien suurimman uhkan eliminoimiseen.

Lisäksi, yrittäessään rajoittaa jopa kaiken informaation leviämistä luontaisterapioista, Brysselin EU hyväksyi niin sanotun “Regulation on Nutrition and Health Claims” = Ravinto- ja terveysväittämä-ohjesäännön vuonna 2006. Tämän hyvin julman lainsäännöksen mukaan kaikki viitteet tai vihjaukset siitä, että jollakin ravintoaineella tai ruoalla on erityisen hyvää tekeviä ravinnollisia ominaisuuksia, tai että ruoalla/ravintoaineella ja terveydellä on olemassa jotakin terveysvaikutusta, on kiellettyä, jollei Euroopan Komissio ole sitä  erityisesti vahvistanut – vaikka sellaisille väitteille olisikin olemassa tieteellistä näyttöä. Täten, epätoivoissaan farmaseuttisen teollisuuden monitriljoonaisen ”Sairausbisneksen” suojelemiseksi, Brysselin EU näyttää viimeisenä keinonaan kaikki poliittisen diktatuurin tunnusmerkit – kieltämällä vapauden ja sananvapauden.

Auttaakseen Brysselin EU:ta näissä yrityksissä tuhota luonlaislääkintäsektori, Euroopan Ruoan Turvallisuuden Asiantuntijavirasto (EFSA) perustettiin tammikuussa 2002. Päinvastoin kuin, että kehittäisi ruokaturvallisuutta ja suojelisi kuluttajia, niin kuin se väittää tekevänsä, EFSA ottaa osaa meneillään olevaan systemaattiseen pyrkimykseen ei-patentoitavien luontaisterapioiden eliminointiin sekä niistä informoimisen kieltoon kautta koko Euroopan maanosan.

Kulissien takana EFSA:n tieteelliset osanottajat näyttelevät avainrooleja näissä pyrkimyksissä. Sen sijaan että se koostuisi riippumattomista asiantuntijoista, EFSA sallii tietoisesti tieteellisten komiteoidensa jäsenten suhteet farmaseuttisiin, kemiallisiin, bioteknisiin ja maataloudellisiin yhtiöihin. Sitä paitsi, silmiinpistävässä näitten yhtiöitten hyödyn suojelussaan, EFSA väittää jopa nettisivuillaan, että (having an interest does not necessarily mean having a conflict of interest”) vaikka olisikin osakkeenomistaja, se ei välttämättä tarkoita, että olisi mitään eturistiriitaa.

Ottaen tämän huomioon, on tuskin yllättävää, että huolimatta siitä, että yli 44 000 perustavaa laatua olevaa ´yleistä toimintaa´ koskevaa terveysväitettä on jätetty EFSA:n hyväksyttäväksi edellä mainitun “Regulation on Nutrition and Health Claims,” = Ravinto- ja terveysväittämä-ohjesäännön mukaisesti, ylivoimaisesti suurin osa niistä on hylätty (the overwhelming majority have been rejected).

Kun  nämä tosiasiat tiedetään,  pitäisi kerta kaikkiaan lopettaa harhakuvitelmat siitä, että hartaat anomukset Brysselin EU:lle ”säilyttää ravintolisämme” ja suojella oikeuttamme luonnonmukaiseen terveydenhoitoon, koska ne eivät tule koskaan tekemään mitään vaikutusta – ja tämähän ei tarkoitta muuta kuin ehkä sitä, että ne voivat aiheuttaa ÉU-komissaarien ja muitten Lääkekartellin osakkeenomistajien kasvoille ironisen virnistyksen.

Tämän harhakuvitelman vallitessa Lääkekartellin hallinnoinnin tuhoisina seurauksina ´Brysselin Eussa´ tulisi kaikkien  ymmärtää, että: Nyt, aikana, jolloin – dramaattisiin tieteeseen perustuviin luontaisterveyden edistysaskeliin (dramatic advances in science-based natural health) – miljoonien syövästä (cancer), sydän- ja verisuonisairauksista (heart disease) sekä muista terveysongelmista kärsivien miljoonien ihmisten elämät voitaisiin pelastaa, Lääkekartelli, taas kerran, asettaa rahalliset tuotot ihmishenkien edelle (profits over life) ja tulee näin vastuulliseksi ihmisten kärsimyksistä ja kuolemista sellaisessa mittakaavassa, joka voidaan suhteuttaa kansanmurhaksi.

Brysselin EU:n natsitausta

Kuva: http://www.relay-of-life.org/images/nazi-roots_book_alpha.png ja teksti http://www.relay-of-life.org/nazi-roots/chapter.html

Jos Euroopan kansalaiset haluavat välttää menneisyyden virheiden toistumisen – ja niistä maksamisen miljoonien ihmisten hengillä – on korkea aika saada aikaan laajempaa yleistä tietoisuutta Lääkekartellin rikollisesta historiasta.

75 vuotta sitten suurin kemiallinen ja lääketieteellinen Kartelli tuohon aikaan, Bayer´ista, BASF´ista, Hoechst´ista ja muista monikansallisista lääkeyhtiöistä muodostettu IGFarben rahoitti toisen diktatuurin valtaannousun, eli Saksan Natsihallituksen. Silloin ja nyt ovat Kartellin tavoitteet samat: Euroopan ja maailman valloitus ja kontrollointi kaikin mahdollisin keinoin – poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. 

Niin kuin käänteentekevä kirjassa “Nazi Roots of the ‘Brussels EU’” (= Brysselin EUn natsitaustat) on selostettu, Brysselin EUn ajatusrakennelman suunnitelleet avainarkkitehdit värvättiin samojen teknokraattien joukosta, jotka jo olivat suunnitelleet toisen maailmasodan jälkeisen Natsien vallassa olevan Euroopan järjestelmän. Tämä tosiasia, joka salattiin tarkoituksellisesti Euroopan kansalaisilta kauemmin kuin 70 vuoden ajan, selittää, miksi Brysselin EUn epädemokraattinen luonne on niin shokeeraavan samanlainen Natsien aikomien sodanjälkeisten ”koko Eurooppaa koskevan talousalaa” koskevien suunnitelmien kanssa.Yhteydet Codex´iin


Kuva: http://www4.dr-rath-foundation.org/images/articles/20110504_dismantling_the_brussels_eu_codex_connection.jpg

Tri. Rath Health Foundationin alkuperäinen tavoite on sellaisen uuden globaalin terveydenhuoltojärjestelmän perustaminen, joka perustuu tieteellisiin läpimurtoihin vitamiinitutkimuksissa (vitamin research) ja solujen terveydessä (cellular health). Heti kun tämä päämäärä on saavutettu, on kaikki valmista verenkiertoelinten sairauksien, syövän, AIDSin ja muiden yleisten sairauksien tulemiselle tuntemattomiksi seuraaville sukupolville. Lääkekartelli on kuitenkin tämän päämäärän tiellä ja aikoo jopa kuljettaa Brysselin EUn suunnitelman maailmanlaajuiseksi tarkoituksenaan laajentaa kontrollinsa myös muihin maanosiin.

Kartellin kansainvälisissä yrityksissä rajoittaa ihmisiltä luontaisterapioiden käyttö on avainasemassa olevana pelikumppanina ns. Codex Alimentarius Komissio (Codex Alimentarius Commission) (Codex), eli YKn organisaatio, joka saa rahoituksensa YKn WHOlta (=World Health Organization) ja FAOlta (=Food and Agriculture Organization). Vuonna 1963 perustetun Codex-keskuksen päätavoitteena on laatia maailmanlaajuiset standardit kaikille ravintotuotteille, myös ravintolisille. Toimiessaan tasavertaisena ryhmittymänä, Brysselin EUn 27 jäsenmaata käyttää yhä enenevässä määrin Codex´ia apukeinonaan muovatessaan kansainvälisiä ruoka- ja ravintolisäsäännöstöjä tuottamaan niistä Brysselin EUn mukaisia.  
Saattamallla Codex´in ravintolisien käyttöönottorajoitukset  (Codex restrictions on food supplements) sellaisilla alueilla kuten Kaakkois-Aasiassa  Association of Southeast Asian Nations´in (ASEAN) avulla; Afrikassa African Union´in avulla;  Etelä-Amerkiassa Mercosur´in ja Union of South American Nations South America´n avulla; Pohjois-Amerikassa suunnitellun North American Union´in avulla,  Lääkekartelli pyrkii kääntämään suunnattoman ihmisjoukon elämät ja kehot patentoitujen synteettisten lääkkeitten markkinapaikaksi. 

Yhteenveto

 1. ´Brysselin EU´ on diktatorinen rakennelma, joka palvelee globaalien korporaatioiden etujen  tarkoitusperiä, jotka – taas kerran – uhkaavat satojen miljoonien ihmisten elämiä kautta Euroopan. Sitä paitsi, elleivät Euroopan kansalaiset toimi nyt, tämä konstruktio tulee jäämään voimaan tulevien sukupolvien ajaksi ja se tulee alistamaan kontrollinsa valtaan koko maailman.
 2.  Perusolemukseltaan epädemokraattisesta rakenteestaan johtuen – koska EU-Komissio pitelee kaikkea toimeenpanovaltaa käsissään, ja koska EU-parlamentti palvelee ainoastaan sen viikunanlehtenä - ´Brysselin EUn´ ajatusrakennelma ei ole uudistumiskykyinen. Ihmisten täytyy siksi hylätä tämä järjestelmä avoimesti, purkamalla ja korvaamalla se aidosti demokraattisella edustajistolla: Euroopan kansalla, kansan kanssa ja kansan tähden.     
 3. Tällaisten korporaatioiden diktatoristen ´Brysselin EUta´ - ja siten myös Euroopan kansalaisia - hallitsevien vaikutusten purkaminen on suuressa määrin edellytys sille, että saadaan eliminoitua yleisimmät sairaudet, mm. sydän- ja verisuonisairaudet ja syöpä. Kun näiden sairauksien hallinta saavutetaan, voidaan saada luotua – lapsillemme ja kaikille tuleville sukupolville – terveempi maailma.  
Mitä Euroopan kansalaisten pitää nyt tehdä

Jotta globaali luontaisen terveydenhoidon vapaus tehdään mahdolliseksi, pitää kaikkien Euroopan kansalaisten puuttua nyt seuraaviin avainasioihin:
      *   Lukekaa kirja ‘The Nazi Roots of the Brussels EU’.
 • Levittäkää tämän tärkeän online-kirjan nettilinkkiä kaikille tuntemillenne ihmisille. Lähettäkää heille myös tämän sivun linkki, jotta voidaan varmistaa, että he saavat kokonaiskäsityksen tosiasioista.
 • Kirjoittakaa poliitikoille (paikallisille, kansallisille ja koko Euroopan tasolla oleville) ja pyytäkää heitä kieltäytymään Brysselin EUsta ja vaatikaa heitä tekemään kaiken vallassaan olevan, jotta tämä purkaminen saadaan aikaan.
 • Vaatikaa, että kansalliset poliitikot tukevat sellaisten lakien luomista, jotka säilyttävät oikeuden kansanäänestyksiin maittensa perustuslaeissa. Poliitikkojen kirjalliset vastaukset tähän vaatimukseen eivät tule ainoastaan osoittamaan sitä, mille he ovat uskollisia, vaan ne osoittavat myös sen, ovatko ne demokraattisesti perusteltuja vai eivät.
 • Tukekaa allekirjoituksellanne ‘Referendum for Natural Remedies’ petition adressia ja saattakaa se demokraattisesti ajattelevien poliitikkojen tietoon, niin että heidän tarpeensa suojella ja edistää vapaata, rajoittamatonta luontaisterapioiden käyttöä lisääntyisi - ja oikeutta niiden käyttöön ei riistetä uudessa demokraattisessa Euroopassa.
 • Tekemällä yllä mainitut toimenpiteet eivät ainoastaan Euroopan kansalaiset suojele omaa vapauttaan luontaisterveyteensä, vaan he auttavat estämään Kartellia saavuttamasta tavoitettaan viedä Brysselin EUn ohjelmaa eteenpäin maailmanlaajuisesti.
Niitten eurooppalaisten poliitikkojen paljastaminen, jotka ovat Lääkekartellin työkaluja

Kutsumme kaikki Euroopan kansalaiset, jotka saavat kirjallisia vastauksia poliitikoilta, lähettämään ne meille tähän email-osoitteeseen: info@dr-rath-foundation.org . Luvallanne julkaisemme heidän vastauksensa nettisivustollamme poistaen teidän henkilökohtaiset yhteystietonne.

Näitten kirjeitten julkaiseminen tekee päivänselväksi kaikille, keiden Euroopan poliitikkojen motivaatiot ovat demokraattisia ja ketkä ovat joko tietoisesti tai tahtomattaan Lääkekartellin työrukkasia.

Lopuksi, globaali vapaus luonnonmukaiseen terveydenhoitoon voidaan vahvistaa julkaisemalla tietomme, niin laajalti kuin mahdollista, poliitikoista, jotka ovat korporaatioiden eturyhmien työkaluja. Auttamalla heidän virasta poistamistaan ja vaihtamalla heidät poliitikkoihin, jotka ovat oikeasti demokraattisesti suuntautuneita, Euroopan kansalaiset tulevat panemaan täytäntöön korvaamattoman palveluksen koko ihmiskunnalle.


                                                * * * * *
TÄTÄ ARTIKKELIA saa levittää kaikille asiasta ja EU:sta kiinnostuneille!!!

Toinen, yrttilääkintää koskeva adressi on meneillään netissä, siinä on jo yli 800 000 allekirjoitusta! 
http://www.avaaz.org/en/eu_herbal_medicine_ban/?cl=1041857693&v=8982. Käykää toki allekirjoittamassa oikealta alhaalta!

Useita muita adresseja löytyy sivulta ANH = Alliance for Natural Health :
http://www.anh-europe.org/campaigns/protect-traditional-medicinal-cultures
Etsi kohta ONLINE PETITION alhaalta vasemmalta ja allekirjoita vetoomus!

Kaikkiin muihinkin netistä löytyviin adresseihin kannattaa laittaa myös allekirjoituksensa!
JOS joku osaa tehdä adressin Suomeen osoitteeseen ADRESSIT.FI - olisi hienoa!!!
 
Suomessa näistä asioista ei tiedoteta missään, koska olemme kaikki (?)  täällä sinisilmäisen uskovaisia NÄYTTÖÖN PERUSTUVAAN LÄÄKETIETEESEEN, joka ei meillä kuitenkaan sisällä oikeata tutkittua tietoa vitamiineista ja yrttilääkkeistä, koska virallinen lääketieteemme niin haluaa.


1 kommentti:

 1. Kiitos, että tuot näitä asioita esiin.

  Kirja on kesken ja täytyy sanoa, etten tiedä vielä mitä tästä ajattelisi. Kunpa olisi paremmin aikaa perehtyä taustoihin ja todistusaineistoon.

  VastaaPoista